Kitab Pilihan, Riyadhus Shalihin

Daftar Isi-Kitab Riyadhus Shalihin


Bismillah hi rahman ni Rahim

~silakan gunakan ctrl+F u/ pencarian lebih cepat~

Bab     1

Keikhlasan Dan Menghadirkan Niat Dalam Segala Perbuatan, Ucapan Dan Keadaan Yang Nyata Dan Yang Samar

Bab     2 Taubat
Bab     3 Sabar
Bab     4 Kebenaran
Bab     5 Muraqabah (Pengintaian)
Bab     6 Ketaqwaan
Bab     7 Yakin Dan Tawakkal
Bab     8 Bertindak Lurus
Bab     9

Memikir-mikirkan    Keagungan  Makhluk-makhluk    Allah   Ta’ala Dan Rusaknya Duma Dan Kesukaran-kesukaran Di Akhirat Dan Perkara Yang Lain-lain Di  Dunia Dan Akhirat Serta Keteledoran Jiwa, Juga Mendidiknya Dan Mengajaknya Untuk Bersikap Istiqamah

Bab     10

Bersegera  Kepada  Kebaikan  Dan Menganjurkan  Kepada  Orang  Yang Menuju Kebaikan Supaya Menghadapinya  Dengan  Sungguh-sungguh Tanpa Keragu-raguan

Bab     11 Bersungguh-sungguh
Bab     12

Menganjurkan Untuk Menambah-nambah Kebaikan  Pada Akhir-akhir Umur

Bab     13

Menerangkan Banyaknya Jalan-jalan Kebaikan

Bab     14 Berlaku Sedang Dalam Beribadat
Bab     15

Memelihara Kelangsungan Amalan-amalan

Bab     16

Perintah Memelihara Sunnah Dan Adab-adabnya

Bab     17

Kewajiban Mengikuti Hukum Allah Dan Apa-apa Yang Diucapkan Oleh Orang Yang Diajak Ke Arah Itu Dan Yang Diperintah Berbuat Kebaikan Atau  Dilarang Berbuat Keburukan

Bab     18

Larangan  Terhadap  Kebid’ahan-kebid’ahan  Dan  Perkara-perkara Yang Diada-adakan

Bab     19

Orang Yang Memulai Membuat Sunnah Yang Baik Atau Buruk

Bab     20

Memberikan Petunjuk Kepada Kebaikan Dan Mengajak Ke Arah Hidayat Atau Ke Arah Kesesalan

Bab     21

Tolong-menolong Dalam Kebaikan Dan Ketaqwaan

Bab     22 Nasihat
Bab     23

Memerintah Dengan Kebaikan Dan Melarang Dari Kemungkaran

Bab     24

Memperkeraskan  Siksaan  Orang Yang  Memerintahkan  Kebaikan Atau Melarang  Dari  Kemungkaran, Tetapi  Ucapannya  Tidak  Tepat Dengan Kelakuannya

Bab     25 Perintah Menunaikan Amanat
Bab     26

Keharamannya Menganiaya Dan Perintah Mengembalikan Apa-apa Yang Dari Hasil Penganiayaan

Bab     27

Mengagungkan Kehormatan- kehormatan Kaum Muslimin    Dan Uraian Tentang Hak-hak Mereka Serta Kasih-sayang Dan Belas-kasihan Kepada

Mereka

Bab     28

Menutupi   Cela-cela   Kaum  Muslimin   Dan   Melarang   Untuk Menyiar- nyiarkannya Tanpa Adanya Dharurat

Bab     29 Menyampaikan Hajat-hajatnya Kaum Muslimin
Bab     30 Syafaat
Bab     31 Mendamaikan Antara Para Manusia
Bab     32

Keutamaan Kelemahan Kaum Muslimin. Kaum Fakir Dan Orang-orang Yang Tidak Masyhur

Bab     33

Bersikap Lemah-lembut Kepada Anak Yatim. Anak-anak Perempuan Dan Orang  Lemah  Yang  Lain-lain. Kaum Fakir Miskin, Orang-orang Cacat, Berbuat Baik Kepada Mercka, Mengasihi, Merendahkan Diri Serta Bersikap Merendah Kepada Mereka

Bab     34 Berwasiat Kepada Kaum Wanita
Bab     35

Hak Suami Atas Isteri (Yang Wajib Dipenuhi Oleh Isteri)

Bab     36

Memberikan Nafkah Kepada Para Keluarga

Bab     37

Memberikan Nafkah Dari Sesuatu Yang Disukai Dan Dari Sesuatu Yang Baik

Bab     38

Kewajiban  Memerintah  Keluarga Dan  Anak-anak  Yang  Sudah Tamyiz, Juga Semua Orang Yang Dalam Lingkungan Penjagaannya, Supaya Taat Kepada Allah Ta’aia Dan Melarang Mereka Dari Menyalahinya, Harus, Pula Mendidik Mereka Dan Mencegah Mereka Dari Melakukan Apa-apa Yang Dilarang

Bab     39

Hak Tetangga Dan Berwasiat Dengannya

Bab     40

Berbakti Kepada Kedua Orang tua Dan Mempererat Keluarga

Bab     41

Keharamannya  Berani  –  Kepada Orangtua  –  Dan  Memutuskan Ikatan Kekeluargaan

Bab     42

Keutamaan Berbakti Kepada Kawan-kawan Ayah, Ibu, Kerabat, Isteri Dan Lain-lain Orang Yang Sunnah Dimuliakan

Bab     43

Memuliakan Ahli Baitnya Rasulullah s.a.w. Dan Menerangkan Keutamaan Mereka

Bab     44

Memuliakan Alim Ulama, Orang-orang Tua,    Ahli Keutamaan    Dan Mendahulukan   Mereka    Atas    Lain-lainnya, Meninggikan    Kedudukan Mereka Serta Menampakkan Martabat Mereka

Bab     45

Berziarah Kepada Para Ahli Kebaikan, Duduk-duduk  Dengan Mereka, Mengawani Mereka, Mencintai Mereka, Meminta Mereka Supaya Berziarah Ke Tempat Kita, Meminta Doa Dari Mereka Serta Berziarah Ke Tempat- tempat Yang Utama

Bab     46

Keutamaan Mencintai Kerana Allah Dan Menganjurkan Sikap Sedemikian, Juga Memberitahukannya  Seseorang Kepada  Orang  Yang  Dicintainya Bahwa  Ia  Mencintainya  Dan  Apa Yang  Diucapkan  Oleh  Orang  Yang Diberitahu Sedemikian Itu

Bab     47

Tanda-tanda Kecintaan Allah Kepada  Seseorang  Hamba  Dan Anjuran Untuk Berakhlak Sedemikian Serta Berusaha Menghasilkannya

Bab     48 Ancaman Dari  Menyakiti Orang-orang  Shalih, Kaum  Yang Lemah Dan

Fakir Miskin

Bab     49 Menjalankan   Hukum-hukum  Terhadap    Manusia    Menurut    Lahirnya,

Sedang Keadaan Hati Mereka Terserah Allah Ta’ala

Bab     50 Takut Kepada Allah Ta’ala
Bab     51 Mengharapkan
Bab     52 Keutamaan Mengharapkan
Bab     53 Mengumpulkan Antara Takut Dan Mengharapkan
Bab     54 Keutamaan  Menangis  Kerana Takut Kepada  Allah  Ta’ala  Dan  Kerana

Kindu Padanya

Bab     55 Keutamaan    Zuhud    Di    Duma    Dan    Anjuran    Unluk    Mempersedikit

Keduniaan Dan Keutamaan Kefakiran

Bab     56 Keutamaan Lapar, Hidup Serba Kasar, Cukup Dengan Sedikit Saja Dalam

Hal  Makan,  Minum,  Pakaian  Dan  Lain-lain  Dari  Ketentuan-ketentuan Badan  Serta  Meninggalkan  Kesyahwatan-kesyawatan  (Keinginan- keinginan Jasmaniyah)

Bab     57 Qana’ah – Puas Dengan Apa Adanya Dan Tetap Berusaha, ‘Afaf- Enggan

Meminta-minta,  Berlaku  Sederhana Dalam  Kehidupan  Dan  Berbelanja

Serta Mencela Meminta Tanpa Dharurat

Bab     58 Boleh Mengambil Tanpa Meminta Atau Mengintai -Mengharap-harapkan
Bab     59 Anjuran Untuk Makan Dari Hasil Usaha Tangan Sendiri Dan Menahan Diri

Dari Meminta Serta Menuntut Agar Diberi

Bab     60 Murah Hati Dan Dermawan Serta Membelanjakan Dalam Arah Kebaikan

Dengan Percaya Penuh Kepada Allah Ta’ala

Bab     61 Melarang Sifat Bakhil Dan Kikir
Bab     62 Mengutamakan  Orang  Lain  Dan Memberi Pertolongan  –  Agar Menjadi

Ikutan

Bab     63 Berlomba-lomba Dalam Perkara Akhirat Dan Mengambil Banyak-banyakDari Apa-apa Yang Menyebabkan Keberkahan
Bab     64 Keutamaan Orang Kaya Yang Bersyukur Yakni Orang Yang Mengambil

Harta Dari Arah Yang Diridhai Dan Membelanjakannya Dalam Arah-arah

Yang Diperintahkan

Bab     65 Mengingat-ingat Kematian Dan memperpendekkan Angan-angan
Bab     66 Kesunnahan Berziarah Kubur Bagi Orang-orang Lelaki Dan Apa-apa Yang

Diucapkan Oleh  Orang Yang Berziarah

Bab     67 Kemakruhan  Mengharapkan Kematian  Dengan  Sebab  Adanya Bahaya

Yang  Menimpanya.  Tetapi  Tidak Mengapa  jika  Kerana  Menakutkan

Adanya Fitnah Dalam Agama

Bab     68 Kewara’an Dan Meninggalkan Apa-apa Yang Syubhat
Bab     69 Kesunnahan Memencilkan Diri Di Waktu Rusaknya Keadaan Zaman Atau

Kerana   Takut   Fitnah   Dalam  Agama   Dan   Jatuh   Dalam  Keharaman, Kesyubhatan-kesyubhatan Atau Lain-lain Sebagainya

Bab     70 Keutamaan  Bergaul  Dengan  Orang Banyak,  Menghadiri  Shalat-shalat

Jum’at Dan Jamaah Bersama Mereka Serta Mengunjungi

Bab     71 Tempat-tempat  Kebaikan  Dan Majlis-majlis Zikir,  Juga  Meninjau Orang

Yang  Sakit,  Menghadiri  Janazah-Janazah,  Membantu  Yang Mempunyai

Hajat, Menunjukkan Yang Bodoh Dan Lain-lain Yang Termasuk Kemaslahatan Mereka Bagi Orang Yang Kuasa Beramar Ma’ruf Dan Nahi Mungkar. Demikian Pula Mencegah Diri Sendiri Dari Berbuai MenyakitiSerta Sabar Atas Sesuatu Yang Menyakitkan – Yang Menimpa Pada Diri Sendiri

Bab     72

Tawadhu’ Dan Menundukkan Sayap — Yakni Merendahkan Diri – Kepada Kaum Mu’minin

Bab     73 Haramnya Bersikap Sombong Dan Merasa Heran Pada Diri Sendiri
Bab     74 Bagusnya Budi pekerti
Bab     75 Sabar, Perlahan-lahan Dan Kasih-sayang — Lemah-lembut
Bab     76 Memaafkan Dan Tidak Menghiraukan Orang-orang Yang Bodoh
Bab     77 Menahan Apa-apa Yang Menyakitkan
Bab     78

Perintah Kepada Pemesang Pemerintahan Supaya Bersikap Lemah-lembut Kepada Kakyatnya, Memberikan Nasihat Serta Kasih-sayang Kepada Mereka, Jangan Mengelabui Dan Bersikap Keras Pada Mereka, Juga jangan Melalaikan Kemaslahatan- kemaslahatan Mereka, Lupa Mengurus Mereka Ataupun Apa-apa Yang Menjadi Hajat Kepentingan Mereka

Bab     79 Penguasa Yang Adil
Bab     80 Wajibnya Mentaati Pada Penguasa Pemerintahan Dalam Perkara-perkara Bukan  Kemaksiatan  Dan Haramnya  Mentaati  Mereka  Dalam Urusan Kemaksiatan
Bab     81 Melarang     Meminta      labatan     Memegang      Pemerintahan,      Memilih Meninggalkan Kekuasaan Jikalau Tidak Ditentukan Untuk Itu Atau Kerana Ada Hajat – Kepentingan – Padanya
Bab     82

Memerintah   Sultan   Atau   Qadhi  Dan   Lain-lainnya   Dari   Golongan Pemegang Pemerintahan Supaya Mengangkat Wazir – Atau Pembantu – Yang  Baik  Dan Menakut-nakuti Mereka Dari Kawan-kawan  Yang jahat Serta Menerima – Membenarkan – Keterangan Mereka Itu

Bab     83

Melarang Memberikan labatan Sebagai Amir – Penguasa Negara – Ataupun Kehakiman Dan Lain-lainnya Dari Jabatan-jabatan Pemerintahan Negara Kepada Orang Yang  Memintanya  Atas  Tamak Untuk  Memperolehnya, Lalu Menawarkan Diri Untuk Jabatan Itu

KITAB ADAB
Bab    84

Malu Dan Keutamaannya  Dan Menganjurkan  Untuk  Berakhlak  Dengan Sifat Malu Itu

Bab    85 Menjaga Rahsia
Bab    86 Memenuhi Perjanjian Dan Melaksanakan Janji
Bab    87 Memelihara Apa-apa Yang Sudah Dibiasakan Dari Hal kebaikan
Bab    88

Sunnahnya  Berbicara Yang  Baik Dan  Menunjukkan  Wajah Yang Manis Ketika Bertemu

Bab    89

Sunnahnya  Menerangkan  Dan Menjelaskan Pembicaraan Kepada Orang Yang Diajak Bicara Dan Mengulang-ulanginya Agar Dapat Dimengerti. Jikalau Orang Itu Tidak Dapat Mengerti Kecuali Dengan Cara Mengulang- ulangi Itu

Bab    90

Mendengarkannya Seorang Kawan Kepada Pembicaraan Kawannya Yang Tidak Berupa Pembicaraan Yang  Haram Dan Memintanya Orang Alim Serta  Juru  Nasihat  Kepada Orang-orang  Yang  Menghadiri Majlisnya Supaya Mereka Mendengarkan Baik-baik

Bab    91 Menasihati Dan Berlaku Sedang Dalam Memberikan Nasihat
Bab    92 Bersikap Tenang Dan Pelan-pelan
Bab    93

Sunnahnya Mendalangi Shalat, Ilmu Pengetahuan Dan Lain-lainnya Dari Berbagai Ibadat Dengan Sikap Pelan-pelan Dan Tenang

Bab    94 Memuliakan Tamu
Bab    95

Sunnahnya     Memberikan   Berita     Gembira    Dan     Mengucapkan    Ikut Bergembira Dengan Diperolehnya Kebaikan

Bab    96

Mohon  Dirinya  Seseorang  Sahabat Dan  Memberikan  Wasiat  Padanya Ketika Hendak Berpisah Dengannya Kerana Bepergian Atau Lain-lainnya. Mendoakannya Serta Meminta Doa Daripadanya (Supaya Didoakan Olehnya)

Bab    97 Istikharah (Mohon Pilihan) Dalam Bermusyawarat
Bab    98

Sunnahnya Bepergian Ke Shalat Hari Raya. Meninjau Orang Sakit, Haji, Peperangan,  Janazah,  Dan Lain-lain Sebagainya  Dari Satu  Macam Jalan Dan Kembali Dengan Melalui Jalan Yang Selain Waktu Perginya Itu Kerana Memperbanyakkan Tempat Ibadat

Bab    99

Mencukur Kumis, Mencabut Rambut Keliak, Mencukur Kepala, Bersalam Dari Shalat, Makan, Minum, Berjabatan Tangan, Menjabat Hajar Aswad, Keluar Dari Jamban, Mengambil, Memberi Dan Lain-lain Yang Semakna Dengan ltu, Juga Disunnahkan Mendahulukan Anggota Yang Kiri Dalam Hal-hal Yang Sebaliknya Di Atas Seperti Beringus, Berludah Di Sebelah Kiri, Masuk Jamban, Keluar Dari Masjid, Melepaskan Sepatu, Terumpah, Celana, Pakaian Serta Bercebok Dan Mengerjakan Apa-apa Yang Dianggap Kotor Dan Yang Serupa Dengan itu

KITAB ADAB-ADAB MAKANAN
Bab  100

Mengucapkan Bismillah Pada Permulaan Makan Dan Alhamdulillah Pada Penghabisannya

Bab  101

Jangan Mencela Makanan Dan Sunnahnya Memuji Makanan

Bab  102

Apa-apa Yang Diucapkan Oleh Orang Yang Mendalangi Makanan Sedang Ia Berpuasa Dan Tidak Hendak Berbuka

Bab  103

Apa  Yang  Diucapkan  Oleh  Orang Yang  Diundang  Untuk  Menghadiri Jamuan Makanan Lalu Diikuti Oleh Orang Lain

Bab  104

Makan    Dari    Apa-apa    Yang Ada    Di    Dekatnya, Menasihati Serta Mengajarkannya Budi Pekerti Pada Seseorang Yang Buruk Ketika Makan

Bab  105

Larangan  Mengumpulkan  Dua  Buah Kurma  Atau  Lain-lainnya  Jikalau Makan Bersama-sama Kecuali Dengan Izin Kawan-kawannya

Bab  106

Apa-apa Yang Diucapkan Dan Dilakukan Oleh Orang Yang Makan Dan Tidak Sampai Kenyang

Bab  107 Perintah Makan Dari Tepi Piring Dan Larangan Makan Dari Tengahnya
Bab  108 Kemakruhan Makan Sambil Bersandar
Bab  109

Sunnahnya   Makan  Dengan Menggunakan   Tiga  Jari   Dan Sunnahnya Menjilati Jari-jari Serta Kemakruhan Mengusap Jari-jari Sebelum Menjilatinya, Juga Sunnahnya Menjilati Piring Dan Mengambil Suapan Yang Jatuh Daripadanya Terus Memakannya, Juga Bolehnya Mengusap Jari-jari Sesudah Dijilati Pada Tangan, Kaki Dan Lain-lain Sebagainya

Bab  110

Memperbanyakkan  Tangan  Pada Makanan  –  Yakni  Hendaknya Ketika Makan itu Beserta Orang Banyak

Bab  111 Kesopanan-kesopanan Minum Dan Sunnahnya Bernafas Tiga Kali Di Luar Wadah  Serta  Kemakruhan Bernafas  Di  Dalam  Wadah  Dan Sunnahnya Memutarkan Wadah Pada Orang Yang Sebelah Kanan Lalu Yang Sebelah Kanan Lagi Sesudah Orang Yang Memulai Minum ltu
Bab  112

Kemakruhan Minum Dari Mulut Girbah – Tempat Air Dari Kulit – Dan Lain-lainnya Dan Uraian Bahwasanya Hal ltu Adalah Makruh Tanzih Dan Bukan Haram

Bab  113 Kemakruhan Meniup Dalam Minuman
Bab 114

Uraian Tentang Bolehnya Minum Sambil Berdiri Dan Uraian Bahwa Yang Tersempurna Dan Termulia ialah Minum Sambil Duduk

Bab  115

Sunnah Orang Yang Memberi Minum Orang Banyak Supaya Ia Minum Terakhir Sekali

Bab  116

Bolehnya Minum Dari Segala Wadah Yang Suci Selain Yang Terbuat Dari Emas Dan Perak Dan Bolehnya Mengokop Yaitu Minum Dengan Mulut Dari  Sungai  Alau  Lain-lain Tanpa  Menggunakan  Wadah Atau  Tangan, Juga Haramnya Menggunakan Wadah Yang Terbuat Dari Emas Atau Perak Di Waktu Minum, Makan, Bersuci Dan Lain-lain Macam Penggunaan

Untuk download ebook di sini.

Advertisements

About barifbrave

Bismillah, Rising Star Moslem Legend, Amin

Discussion

Comments are closed.

Kategori Tulisan

Arsip per Bulan

Masukkan alamat e-mail Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui e-mail.

Join 1,986 other followers

Advertisements
%d bloggers like this: